Thẻ: Đặt bát hương bằng đồng hay bằng sứ trên bàn thờ thì tốt hơn?