Thẻ: Tục bái vật là gì ? Trong phong tục cổ truyền của ta có tục bái vật không ?